NOVINKY

arr3Otevřena nová pobočka Nábytek HRŮZEK s.r.o., OD Senimo,Pasteurova 10,Olomouc Těšíme se na Vaší...

ZBOŽÍ V AKCI

běžná cena 9 432 Kč
naše cena 9 431 Kč

KONTAKTY

Nábytek Hrůzek s.r.o.
OD Senimo,Pasteurova 10,Olomouc
tel: 739 519 712
napište nám

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 

I. Všeobecná ustanovení

 

1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.nabytekhruzek.cz (dále v textu jen „obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi firmou Nábytek Hrůzek s.r.o., IČ: 03657647, se sídlem Bystročice 163, PSČ: 783 41, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím (zákazník, spotřebitel) internetového obchodu www.nabytekhruzek.cz na straně druhé. Součástí obchodních podmínek jsou dodací podmínky.

 

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami  se řídí občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., vše ve znění novel.

 

II. Vymezením základních pojmů

 

Prodávající je firma Nábytek Hrůzek s.r.o., IČ: 03657647, se sídlem Bystročice 163, PSČ: 783 41  . Firma Nábytek Hrůzek s.r.o. přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů (s nimiž má smluvní vztah) dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami.

 

III. Předmět kupní smlouvy

 

 

1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, ve stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a kupující se zavazuje řádně uhradit sjednanou kupní cenu a zboží převzít.

 

2. Uzavřením kupní smlouvy dále kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a to včetně dodacích podmínek. Na obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 

 

IV. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy, zrušení objednávky

 

 

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň kupní smlouvou.

Prodávající může dle specifikace objednávky – charakteru a množství zboží, výše ceny apod. žádat spotřebitele či kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například mailem nebo telefonicky a žádat kupujícího o uhrazení zálohy ve výši od 20 % z kupní ceny. U zboží vyráběného na zakázku, tedy na přání spotřebitele, je výše zálohy od 40% z kupní ceny zboží. Objednávka se považuje za stornovanou a kupní smlouva za zaniklou, v případě, že spotřebitel či kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede či neuhradí vyžádanou zálohu.

Objednávku ze strany kupujícího v případě zboží dodávaného na zakázku (dle přání kupujícího) lze stornovat v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání, není-li obchodními podmínkami či právním předpisem stanoveno jinak. V případě stornování objednávky ze strany kupujícího uhradí kupující prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající je oprávněn žádat po spotřebiteli či kupujícím částku ve výši od 40 % z kupní ceny.

Dodací lhůta objednaného zboží začíná běžet prvním dnem následujícího týdne od zaplacení zálohy prodávajícímu.

Prodávající může stornovat objednávku např. z důvodu vyprodání zásob a vyhrazuje si tímto právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

 

 

V. Kupní cena a platba

 

Kupní ceny uvedené na webových stránkách www.nabytekhruzek.cz jsou platné k okamžiku objednání ze strany spotřebitele či kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele či kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.

Způsoby úhrady zboží:

a) Platba bankovním převodem:

Zákazník může jako formu úhrady zvolit v nákupním košíku platbu bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele:

ČSOB a.s., č.ú.: 268221146/0300

Variabilní symbol: číslo námi zaslaného dokladu.

Tato platba probíhá výhradně před dodáním zboží na základě výzvy pracovníka firmy Nábytek Hrůzek s.r.o., pokud není výslovně domluveno jinak.

 

b) Platba v hotovosti:

 

Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu v hotovosti a to při osobním převzetí zboží v provozovnách firmy Nábytek Hrůzek s.r.o. na adrese Chválkovická 45 Olomouc nebo Pasteurova 10 Olomouc.

 

Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu v hotovosti při převzetí zboží od řidiče přepravní firmy. Úhradu provede zákazník hotově na základě dodání zboží, předání a potvrzení prodejního dokladu (faktura, stvrzenka).

 

 

VI. Záruka za zboží

 

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytne dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách www.nabytekhruzek.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od odevzdání věci spotřebiteli či kupujícímu.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem v obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené za předpokladu, že toto poškození je důvodem reklamované vady a zároveň prodávající není za toto poškození odpovědný.

Místem uplatnění reklamace jsou provozovny firmy Nábytek Hrůzek s.r.o. na adrese Pasteurova 10 Olomouc.

 

 

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy, vrácení zboží

 

V souladu s ustanovením občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se, jako spotřebitel, pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

a)      Kontaktujte nás písemně viz níže vzor odstoupení od kupní smlouvy.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Adresát:

Nábytek Hrůzek s.r.o.

provozovna:Pasteurova 10 Olomouc 772 00

IČ: 03657647

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ......, pod číslem objednávky ...... .

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele:

Datum:

 

b)      Zboží je možno vrátit, ale bude ze strany prodávajícího požadována náhrada škody v případě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Vyčíslení proběhne po vrácení zboží prodávajícímu. Kupujícímu doporučujeme zboží vrátit nejlépe v původním obalu popř. v jiném, který zabezpečí zboží proti poškození. Při vrácení zboží jde úhrada nákladů na přepravu zpět k prodávajícímu na účet kupujícího. Doporučujeme aby součástí dodávky zboží byl doklad o nákupu, záruční list, návod popř. další listiny, které byly součástí dodávky zboží. Spotřebitel zboží zašle nejlépe doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu.

 

c)      Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli (prodávajícímu) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 

d)      Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel (prodávající) není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než že mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

e)     Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením §1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele a pro jeho osobu.

 

f)      Prodávající je povinen po vrácení zboží (doručení zboží na pobočku firmy Nábytek Hrůzek s.r.o. na adresu Chválkovická 45 Olomouc nebo Pasteurova 10 Olomouc) peníze za zboží zaslat spotřebiteli složenkou nebo převodem na účet a to nejpozději do 14 dnů.

 

 

VIII. Vlastnosti zboží

 

Spotřebitel či kupující je srozuměn, bere na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:

a)      potahové látky a dřeva se mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodu (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.),

 

b)      Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit,

 

c)      foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku,

 

d)      u dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti - moření tak zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva.

 

 

IX. Ochrana osobních dat

 

Spotřebitel a kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu www.nabytekhruzek.cz dává spotřebitel či kupující souhlas ke shromažďovaní a archivování osobních údajů a jeho nákupech.

Internetový obchod www.nabytekhruzek.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity.

X. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti
mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt
mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz)
a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze
nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž
možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

XI. Závěrečná ujednání

 

Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje spotřebitel či kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží. Odeslanou objednávku je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

 

 

 

 

Dodací podmínky - NÁBYTEK HRŮZEK s.r.o.

 

 

I. Všeobecná ustanovení

 

1. Zde uvedené dodací podmínky doplňují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.nabytekhruzek.cz (dále v textu jen „dodací podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi firmou Nábytek Hrůzek s.r.o. IČ: 03657647, se sídlem Bystročice 163, PSČ: 783 41, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu www.nabytekhruzek.cz na straně druhé. Dodací podmínky jsou součástí obchodních podmínek.

 

 

II. Dodací podmínky, úhrada

 

Doprava popř. výnos a montáž zboží je zajišťována externí firmou dle výběru kupujícího.

Dodací lhůta závisí na druhu objednávaného zboží, orientační doba dodání je 2 - 8 týdnů. Dodací lhůta objednaného zboží, začíná běžet prvním dnem následujícího týdne po uhrazení části nebo celé kupní ceny zboží. O skutečné době dodání je spotřebitel nebo kupující neprodleně informován na emailové adrese nebo telefonicky na kontaktním údaji zadávaném při objednání zboží.

Ke změně dodacích lhůty může dojít v období překlenutí kalendářního roku (některé objednávky provedené v prosinci mohou být vyřizovány v lednu, jelikož dochází k zastavení dodávek zboží od výrobců).

 

Při dodání zboží přepravní firmou doporučujeme spotřebiteli zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje spotřebiteli či kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu nebo faktury spotřebitel či kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

 


 

 

NTM1N